Neurology
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
105/11/07 105/11/08 105/11/09 105/11/10 105/11/11 105/11/12 105/11/13
(Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday)
Shalu 3 Afternoon Hsin-Fan Wang
Shalu 35 Morning Chi-Chiang Yang Chung-Wen Chen Hung-Yi Hsu Shu-Yi Chen Hung-Yi Hsu (STOP)
Afternoon Chi-Hsun Lien Hung-Yi Hsu
Shalu 53 Morning Wai-Fai Tung
Wuci 103 Morning Shu-Yi Chen
Wuci 105 Morning Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Chung-Wen Chen Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Chi-Chiang Yang
Afternoon Chung-Wen Chen Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung
Night Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Hsin-Fan Wang Chung-Wen Chen Shu-Yi Chen (STOP)
Wuci 106 Morning Hsin-Fan Wang Hung-Yi Hsu Hsin-Fan Wang Chung-Wen Chen Chung-Wen Chen
Afternoon Hung-Yi Hsu Hung-Yi Hsu (STOP) Chi-Hsun Lien
Night Chi-Hsun Lien
Wuci 107 Morning Shu-Yi Chen Chi-Hsun Lien Chi-Hsun Lien Hsin-Fan Wang Chi-Hsun Lien
Afternoon Chi-Hsun Lien (STOP) Shu-Yi Chen
Night Shu-Yi Chen (OFF)

Back