Nephrology
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
106/02/21 106/02/22 106/02/23 106/02/24 106/02/25 106/02/26 106/02/27
(Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday)
Shalu 51 Morning Chang-Hsu Chen (OFF) Tien-Yu Tseng Shi-Min Yang (STOP)
Wuci 158 Morning Tsai-Kun Wu
Wuci 201 Morning Tsai-Kun Wu Hung-Ping Chen Paik-Seong Lim Mary-Ann Pe Chang-Hsu Chen (Instead) Mary-Ann Pe
Afternoon Hung-Ping Chen Paik-Seong Lim Shiaw-Wen Chien Mary-Ann Pe
Night Chang-Hsu Chen Hung-Ping Chen Mary-Ann Pe
Wuci 202 Morning Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo Chang-Hsu Chen Shiaw-Wen Chien Yuan-Chuan Kuo Hung-Ping Chen (Instead)
Afternoon Tien-Yu Tseng Tsai-Kun Wu
Night Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo Shiaw-Wen Chien Tsai-Kun Wu

Back