Neurosurgery
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
106/02/22 106/02/23 106/02/24 106/02/25 106/02/26 106/02/27 106/02/28
(Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday)
Shalu 1 Night Po-Liang Chao (STOP)
Shalu 3 Morning Yung-Wei Chiu
Afternoon Hsin-Fan Wang
Shalu 11 Morning Hui-Hsin Chuang Shang-Chien Huang Ming-Han Hsieh (STOP) Hsiang-Hsiong Huang
Shalu 31 Morning Ping-Tsun Lai
Afternoon Tsai Chin-Hung Yun-Chiu Yang Yen-Fu Lin
Shalu 32 Morning Wen-Cheng Hsu Wan-Ni Tsai Cheng-Lin Tsai
Shalu 35 Morning Li-Li Huang (STOP) Shu-Yi Chen Chi-Chiang Yang Chung-Wen Chen (OFF)
Afternoon Li-Li Huang (STOP) Chi-Hsun Lien
Shalu 37 Morning Hung-Yi Hsu Wong Hon Phin (OFF) Ming-Ko Law
Afternoon Hung-Yi Hsu EDIE ROSMIN (STOP)
Shalu 51 Morning Tien-Yu Tseng Shi-Min Yang (STOP) Chang-Hsu Chen (OFF)
Shalu 52 Morning Cheng-yu Hsu (STOP)
Shalu 53 Morning Wai-Fai Tung Kwen-Hsiung Chen Chih-Tsung Liu (OFF)
Afternoon Bao-Tzung Wu (OFF)
Wuci 101 Morning Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON Ming-Yang Tsai Pi-The Huang Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON
Afternoon LIEW BOH KOON LIEW BOH KOON (STOP) Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON Lien-Fu Lin
Night Lien-Fu Lin LIEW BOH KOON Cheng-yu Hsu (STOP)
Wuci 102 Morning Chung-Cheng Liu Pi-The Huang Yen-Chang Li (STOP) Chung-Cheng Liu Cheng-yu Hsu (STOP)
Afternoon Pi-The Huang Yen-Chang Li (STOP) Chung-Cheng Liu Pi-The Huang Chung-Cheng Liu
Night Chung-Cheng Liu Pi-The Huang
Wuci 103 Morning Ming-Yang Tsai Shu-Yi Chen Ming-Yang Tsai Yen-Chang Li Yen-Chang Li
Afternoon Ming-Yang Tsai Yen-Chang Li Yen-Chang Li Ming-Yang Tsai (STOP) Ming-Hung Tsai
Night Ming-Yang Tsai Yen-Chang Li
Wuci 105 Morning Chung-Wen Chen Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang
Afternoon Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung Chung-Wen Chen Wai-Fai Tung
Night Hsin-Fan Wang Chung-Wen Chen Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang
Wuci 106 Morning Hsin-Fan Wang Chung-Wen Chen Chung-Wen Chen Hsin-Fan Wang Hung-Yi Hsu
Afternoon Chi-Hsun Lien Hung-Yi Hsu Chung-Wen Chen (STOP)
Night Chi-Hsun Lien
Wuci 107 Morning Chi-Hsun Lien Hsin-Fan Wang Chi-Hsun Lien (OFF) Shu-Yi Chen Chi-Hsun Lien
Afternoon Shu-Yi Chen Chi-Hsun Lien (STOP)
Night Shu-Yi Chen
Wuci 109 Morning Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee Ming-Chung Lee Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou (OFF)
Afternoon Chung-Po Ko Chii-Wen Chou Ruo-Ping Jin Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee
Night Li-Tsan Chu Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou (OFF) Ming-Chung Lee
Wuci 110 Morning Tsung-Ming Chen Tsung-Ming Chen Tsung-Ming Chen Chung-Po Ko
Afternoon Tsung-Ming Chen
Night Hong-Shin Chen (OFF)
Wuci 113 Morning Jhih-Wei Syu Shung-Sheng Tsou Tzu-Ming Chang EDIE ROSMIN Guo-Dong Chen Guan-Qun Xue
Afternoon Cheng-Hsiung Hsu Shung-Sheng Tsou Guan-Qun Xue EDIE ROSMIN Ji-Kuen Yu
Night Guan-Qun Xue Ji-Kuen Yu Jhih-Wei Syu (OFF) Shung-Sheng Tsou Guo-Dong Chen (OFF)
Wuci 116 Morning Tzu-Ming Chang Ji-Kuen Yu Ming-Ko Law Cheng-Hsiung Hsu EDIE ROSMIN
Afternoon Wong Hon Phin (OFF) Cheng-Hsiung Hsu Wong Hon Phin Ming-Ko Law
Night EDIE ROSMIN Wong Hon Phin (OFF) Ming-Ko Law Cheng-Hsiung Hsu
Wuci 129 Morning Kwen-Hsiung Chen Chih-Tsung Liu
Wuci 130 Morning Kwen-Hsiung Chen Chun-Yi Li Ren-Fu Liu Chun-Yi Li Chun-Yi Li
Afternoon Chih-Tsung Liu Chun-Yi Li Ying-Tsung Chen Chih-Tsung Liu (OFF)
Night Chih-Tsung Liu Chun-Yi Li
Wuci 131 Morning Chien-Jung Chang Bao-Tzung Wu Chien-Jung Chang Chien-Jung Chang Cheng-Sheng Lin Cheng-Sheng Lin
Afternoon Cheng-Sheng Lin Chien-Jung Chang (STOP) Chien-Jung Chang Bao-Tzung Wu
Night Bao-Tzung Wu (OFF) Chien-Jung Chang Cheng-Sheng Lin
Wuci 132 Morning Ren-Fu Liu Chien-Jung Chang Chih-Tsung Liu (OFF) Bao-Tzung Wu Bao-Tzung Wu Ren-Fu Liu
Afternoon Kwen-Hsiung Chen Ren-Fu Liu
Night Ren-Fu Liu Kwen-Hsiung Chen
Wuci 153 Morning Kuo-Shu Chen Sheng-Han Cheng Sheng-Han Cheng Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen
Afternoon Sheng-Han Cheng (STOP) Kuo-Shu Chen
Night Sheng-Han Cheng Kuo-Shu Chen
Wuci 154 Morning Jun-You Shen Ming-Che Ou Jun-You Shen Jui-Ting Yu Jui-Ting Yu Ming-Che Ou
Afternoon Ming-Che Ou Jui-Ting Yu Ming-Che Ou (STOP) Jun-You Shen Quan-Yi Wei (OFF)
Night Ming-Che Ou Jui-Ting Yu Jun-You Shen
Wuci 155 Morning Wang,Shyanher MD.PHD (OFF)
Night Wang,Shyanher MD.PHD
Wuci 157 Morning Chih-Chuan Kao Chih-Ming Chen Kuo-Hsi Lin Chih-Chuan Kao Chih-Ming Chen
Afternoon Chih-Ming Chen (STOP) Kuo-Hsi Lin (STOP) Chih-Chuan Kao (STOP) Kuo-Hsi Lin
Night Chih-Ming Chen Chih-Chuan Kao Kuo-Hsi Lin
Wuci 158 Morning Tsai-Kun Wu Ya-Chiung Chu Ming-Chang Yin Ya-Chiung Chu Ping-Tsun Lai Ya-Chiung Chu
Afternoon Ping-Tsun Lai Kuang-Hui Chiu (STOP) Jai-Nien Tung (STOP) Ping-Tsun Lai
Night Tsai Chin-Hung Ya-Chiung Chu
Wuci 159 Morning Rong-Tsung Lin Yun-Chiu Yang Yen-Fu Lin Fang-Chuan Tai (STOP) Chi-Der Chiang (OFF)
Afternoon Yen-Fu Lin (STOP) Yen-Fu Lin Ming-Chang Yin Ming-Chang Yin (STOP)
Night Yen-Fu Lin
Wuci 160 Morning Tsai Chin-Hung Tsai Chin-Hung Yen-Fu Lin
Wuci 163 Morning Ying-Tsung Chen
Wuci 172 Morning Chia-Hui Kao Zhi-Quan Xu Zhi-Quan Xu Zhi-Quan Xu Zhi-Quan Xu Zhi-Quan Xu (OFF)
Afternoon Zhi-Quan Xu (STOP)
Wuci 201 Morning Hung-Ping Chen Paik-Seong Lim Mary-Ann Pe Chang-Hsu Chen (Instead) Mary-Ann Pe Tsai-Kun Wu
Afternoon Paik-Seong Lim Shiaw-Wen Chien Mary-Ann Pe Hung-Ping Chen
Night Chang-Hsu Chen Hung-Ping Chen Mary-Ann Pe
Wuci 202 Morning Yuan-Chuan Kuo Chang-Hsu Chen Shiaw-Wen Chien Yuan-Chuan Kuo Hung-Ping Chen (Instead) Tien-Yu Tseng
Afternoon Tien-Yu Tseng Tsai-Kun Wu
Night Yuan-Chuan Kuo Shiaw-Wen Chien Tsai-Kun Wu Tien-Yu Tseng
Wuci 203 Morning Cheng-Lin Tsai Cheng-Lin Tsai Wan-Ni Tsai Jui-Min Chen Cheng-Lin Tsai Jui-Min Chen
Night Cheng-Lin Tsai Cheng-Lin Tsai (STOP)
Wuci 205 Morning Wan-Ni Tsai Jui-Min Chen Wen-Cheng Hsu Wen-Cheng Hsu Wan-Ni Tsai Wen-Cheng Hsu
Afternoon Jui-Min Chen Wen-Cheng Hsu
Night Wan-Ni Tsai Wen-Cheng Hsu Jui-Min Chen
Wuci 251 Morning Shao-Keh Hsu Shao-Keh Hsu Shao-Keh Hsu
Wuci 252 Morning Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu Hong-Shin Chen Hong-Shin Chen Ji-Kuen Yu
Afternoon Hong-Shin Chen Ruo-Ping Jin
Wuci 253 Afternoon Sheng-Chi Chen (OFF)

Back