Urology
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
105/11/11 105/11/12 105/11/13 105/11/14 105/11/15 105/11/16 105/11/17
(Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday)
Shalu 39 Morning HaoPing Tai Yi-Yan Li (OFF) Siu-San Tse Zhon-Min Huang Hsiang-Lai Chen Li-Hua Huang
Shalu 55 Morning Yi-Yan Li (STOP)
Wuci 120 Morning Yi-Yan Li (STOP)
Afternoon Min-Zhe Tung
Wuci 121 Morning Li-Hua Huang Yi-Yan Li Li-Hua Huang Yi-Yan Li
Wuci 125 Morning Wei-Chun Weng HaoPing Tai Hsiang-Lai Chen Wei-Chun Weng HaoPing Tai Hsiang-Lai Chen
Afternoon Yan-Quan Ou HaoPing Tai Li-Hua Huang Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng
Night Chao-Yu Hsu Yi-Yan Li Li-Hua Huang Wei-Chun Weng HaoPing Tai
Wuci 126 Morning Siu-San Tse Zhon-Min Huang Chao-Yu Hsu Siu-San Tse Zhon-Min Huang Chao-Yu Hsu
Afternoon Zhon-Min Huang Bo-Hua Wen Yi-Yan Li Siu-San Tse
Night Zhon-Min Huang Siu-San Tse Wei-Chun Weng (STOP)

Back