Cosmetic Surgery
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
106/01/19 106/01/20 106/01/21 106/01/22 106/01/23 106/01/24 106/01/25
(Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday)
Shalu 33 Morning (STOP)
Afternoon Chao-Chuan Wu (STOP)
Wuci 166 Morning Tzu-Peng Lee Shih-Yi Chen Tzu-Peng Lee Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning Chung-Chu Ning
Afternoon Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning Yuh-Chyuang Tsai Chung-Chyi Tarng
Night Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning Shih-Yi Chen (OFF)

Back