Family Medicine
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
106/01/22 106/01/23 106/01/24 106/01/25 106/01/26 106/01/27 106/01/28
(Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday)
Shalu 3 Night Shi-Zhe Chen Ssu-Wen Chen (OFF) Ming-Dao Cai (OFF)
Shalu 36 Morning Su-Yun Huang Jui-Yao Lin Peng-Nian Duan (STOP)
Shalu 37 Morning Yi-Ze Liu (STOP)
Wuci 127 Morning Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu (Instead) Kuang-Ping Peng Su-Yun Huang Shi-Zhe Chen (STOP) Su-Yun Huang (STOP)
Afternoon Ming-Dao Cai Kuang-Ping Peng Chien-Hung Kuo (Instead) Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo (STOP)
Night Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo CHNG SZE HOEI (STOP)
Wuci 128 Morning Ssu-Wen Chen Chien-Chang Wu Shi-Ting Huang Hao-Huang Hung Yun-Ping Chang (STOP) Wei-Chung Lin (STOP)
Afternoon Yung-Sheng Lin Chien-Chang Wu Hao-Huang Hung Wei-Chung Lin (STOP)
Night Hao-Huang Hung Wei-Chung Lin (STOP)
Wuci 155 Afternoon Yi-Ze Liu

Back