Family Medicine
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
105/12/05 105/12/06 105/12/07 105/12/08 105/12/09 105/12/10 105/12/11
(Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday)
Shalu 3 Night Shi-Zhe Chen Ssu-Wen Chen Ming-Dao Cai
Shalu 36 Morning Su-Yun Huang Jui-Yao Lin Peng-Nian Duan
Wuci 127 Morning Kuang-Ping Peng CHNG SZE HOEI Kuang-Ping Peng Su-Yun Huang Shi-Zhe Chen Su-Yun Huang
Afternoon Ming-Dao Cai Kuang-Ping Peng CHNG SZE HOEI Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo
Night Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo CHNG SZE HOEI
Wuci 128 Morning Wei-Chung Lin Chien-Chang Wu Wei-Chung Lin Hao-Huang Hung Hao-Huang Hung
Afternoon Chien-Chang Wu Shi-Ting Huang Yun-Ping Chang Yung-Sheng Lin
Night Wei-Chung Lin Hao-Huang Hung
Wuci 155 Afternoon Yi-Ze Liu

Back