Family Medicine
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
106/03/24 106/03/25 106/03/26 106/03/27 106/03/28 106/03/29 106/03/30
(Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday)
Shalu 3 Night Shi-Zhe Chen Ssu-Wen Chen (STOP) Ming-Dao Cai
Shalu 36 Morning Peng-Nian Duan (OFF) Su-Yun Huang Jui-Yao Lin
Wuci 127 Morning Peng-Nian Duan (Instead) Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu (Instead) Kuang-Ping Peng Su-Yun Huang
Afternoon Chien-Hung Kuo Ming-Dao Cai Kuang-Ping Peng Shi-Zhe Chen (Instead) Chi-Feng Wu
Night CHNG SZE HOEI (OFF) Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo
Wuci 128 Morning Yun-Ping Chang Wei-Chung Lin Ssu-Wen Chen Chien-Chang Wu Shi-Ting Huang Hao-Huang Hung (STOP)
Afternoon Wei-Chung Lin Yung-Sheng Lin Chien-Chang Wu Hao-Huang Hung (STOP)
Night Wei-Chung Lin Hao-Huang Hung (STOP)
Wuci 155 Afternoon Yi-Ze Liu (OFF)

Back