Family Medicine
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
106/03/13 106/03/14 106/03/15 106/03/16 106/03/17 106/03/18 106/03/19
(Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday)
Shalu 3 Night Shi-Zhe Chen Ssu-Wen Chen (STOP) Ming-Dao Cai
Shalu 36 Morning Su-Yun Huang Jui-Yao Lin Peng-Nian Duan (OFF)
Wuci 127 Morning Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu (Instead) Kuang-Ping Peng Su-Yun Huang Shi-Zhe Chen Su-Yun Huang
Afternoon Ming-Dao Cai Kuang-Ping Peng CHNG SZE HOEI Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo
Night Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo CHNG SZE HOEI (OFF)
Wuci 128 Morning Ssu-Wen Chen Chien-Chang Wu Shi-Ting Huang Hao-Huang Hung (STOP) Yun-Ping Chang Wei-Chung Lin (OFF)
Afternoon Yung-Sheng Lin Chien-Chang Wu Hao-Huang Hung (STOP) Wei-Chung Lin
Night Hao-Huang Hung (STOP) Wei-Chung Lin
Wuci 155 Afternoon Yi-Ze Liu (OFF)

Back