Family Medicine
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
105/11/16 105/11/17 105/11/18 105/11/19 105/11/20 105/11/21 105/11/22
(Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday)
Shalu 3 Night Ssu-Wen Chen Ming-Dao Cai Shi-Zhe Chen Su-Yun Huang (STOP)
Shalu 36 Morning Su-Yun Huang Jui-Yao Lin Peng-Nian Duan
Wuci 127 Morning Kuang-Ping Peng Su-Yun Huang Shi-Zhe Chen Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng CHNG SZE HOEI
Afternoon CHNG SZE HOEI Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo Ming-Dao Cai Kuang-Ping Peng
Night Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo CHNG SZE HOEI Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng
Wuci 128 Morning Chien-Chang Wu Wei-Chung Lin Hao-Huang Hung Hao-Huang Hung Wei-Chung Lin
Afternoon Yun-Ping Chang Yung-Sheng Lin Chien-Chang Wu Shi-Ting Huang
Night Wei-Chung Lin Hao-Huang Hung
Wuci 155 Afternoon Yi-Ze Liu

Back