Vaccination service
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
106/01/24 106/01/25 106/01/26 106/01/27 106/01/28 106/01/29 106/01/30
(Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday)
Shalu 3 Night Ssu-Wen Chen (OFF) Ming-Dao Cai (OFF) Shi-Zhe Chen (STOP)
Shalu 36 Morning Su-Yun Huang Jui-Yao Lin Peng-Nian Duan (STOP)
Shalu 37 Morning Yi-Ze Liu (STOP)
Wuci 127 Morning Chi-Feng Wu (Instead) Kuang-Ping Peng Su-Yun Huang Shi-Zhe Chen (STOP) Su-Yun Huang (STOP) Kuang-Ping Peng (STOP)
Afternoon Kuang-Ping Peng Chien-Hung Kuo (Instead) Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo (STOP) Ming-Dao Cai (STOP)
Night Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo CHNG SZE HOEI (STOP) Su-Yun Huang (STOP)
Wuci 128 Morning Chien-Chang Wu Shi-Ting Huang Hao-Huang Hung Yun-Ping Chang (STOP) Wei-Chung Lin (STOP) Ssu-Wen Chen (STOP)
Afternoon Chien-Chang Wu Hao-Huang Hung Wei-Chung Lin (STOP) Yung-Sheng Lin (STOP)
Night Hao-Huang Hung Wei-Chung Lin (STOP)
Wuci 155 Afternoon Yi-Ze Liu (STOP)

Back