Vaccination service
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
106/03/31 106/04/01 106/04/02 106/04/03 106/04/04 106/04/05 106/04/06
(Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday)
Shalu 3 Night Shi-Zhe Chen Ssu-Wen Chen (STOP) Ming-Dao Cai
Shalu 36 Morning Peng-Nian Duan Su-Yun Huang Jui-Yao Lin
Wuci 127 Morning Shi-Zhe Chen Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng (OFF) CHNG SZE HOEI (STOP) Kuang-Ping Peng (OFF) Su-Yun Huang
Afternoon Chien-Hung Kuo Ming-Dao Cai Kuang-Ping Peng (STOP) CHNG SZE HOEI Chi-Feng Wu
Night CHNG SZE HOEI (OFF) Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng (STOP) Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo
Wuci 128 Morning Yun-Ping Chang (OFF) Wei-Chung Lin Ssu-Wen Chen Chien-Chang Wu (STOP) Shi-Ting Huang Hao-Huang Hung (STOP)
Afternoon Wei-Chung Lin Yung-Sheng Lin Chien-Chang Wu (STOP) Hao-Huang Hung (STOP)
Night Wei-Chung Lin Hao-Huang Hung (STOP)
Wuci 155 Afternoon Yi-Ze Liu

Back