Vaccination service
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
105/12/16 105/12/17 105/12/18 105/12/19 105/12/20 105/12/21 105/12/22
(Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday)
Shalu 3 Night Shi-Zhe Chen (OFF) Ssu-Wen Chen Ming-Dao Cai
Shalu 36 Morning Peng-Nian Duan Su-Yun Huang Jui-Yao Lin
Wuci 127 Morning Shi-Zhe Chen (OFF) Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng CHNG SZE HOEI Kuang-Ping Peng Su-Yun Huang
Afternoon Chien-Hung Kuo Ming-Dao Cai Kuang-Ping Peng CHNG SZE HOEI Chi-Feng Wu
Night CHNG SZE HOEI Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo
Wuci 128 Morning Hao-Huang Hung Hao-Huang Hung Wei-Chung Lin Chien-Chang Wu Wei-Chung Lin
Afternoon Yung-Sheng Lin (OFF) Chien-Chang Wu Shi-Ting Huang Yun-Ping Chang
Night Hao-Huang Hung Wei-Chung Lin
Wuci 155 Afternoon Yi-Ze Liu

Back