Vaccination service
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
106/01/28 106/01/29 106/01/30 106/01/31 106/02/01 106/02/02 106/02/03
(Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday)
Shalu 3 Night Shi-Zhe Chen (STOP) Ssu-Wen Chen (STOP) Ming-Dao Cai
Shalu 36 Morning Su-Yun Huang Jui-Yao Lin Peng-Nian Duan
Wuci 127 Morning Su-Yun Huang (STOP) Kuang-Ping Peng (STOP) Chi-Feng Wu (Instead) Kuang-Ping Peng Su-Yun Huang Shi-Zhe Chen
Afternoon Ming-Dao Cai (STOP) Kuang-Ping Peng Jui-Yao Lin (Instead) Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo
Night Su-Yun Huang (STOP) Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo CHNG SZE HOEI (OFF)
Wuci 128 Morning Wei-Chung Lin (STOP) Ssu-Wen Chen (STOP) Chien-Chang Wu Shi-Ting Huang Hao-Huang Hung Yun-Ping Chang
Afternoon Yung-Sheng Lin (STOP) Chien-Chang Wu Hao-Huang Hung Wei-Chung Lin
Night Hao-Huang Hung Wei-Chung Lin
Wuci 155 Afternoon Yi-Ze Liu (STOP)

Back