Vaccination service
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
105/12/22 105/12/23 105/12/24 105/12/25 105/12/26 105/12/27 105/12/28
(Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday)
Shalu 3 Night Ming-Dao Cai Shi-Zhe Chen Ssu-Wen Chen
Shalu 36 Morning Jui-Yao Lin Peng-Nian Duan Su-Yun Huang
Wuci 127 Morning Su-Yun Huang Shi-Zhe Chen Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng CHNG SZE HOEI Kuang-Ping Peng
Afternoon Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo Kuang-Ping Peng (Instead) Kuang-Ping Peng CHNG SZE HOEI
Night Chien-Hung Kuo CHNG SZE HOEI (OFF) Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu
Wuci 128 Morning Wei-Chung Lin Hao-Huang Hung Hao-Huang Hung Wei-Chung Lin Chien-Chang Wu
Afternoon Yung-Sheng Lin Chien-Chang Wu Shi-Ting Huang Yun-Ping Chang
Night Hao-Huang Hung Wei-Chung Lin
Wuci 155 Afternoon Yi-Ze Liu

Back