Vaccination service
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
106/03/07 106/03/08 106/03/09 106/03/10 106/03/11 106/03/12 106/03/13
(Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday)
Shalu 3 Night Ssu-Wen Chen (STOP) Ming-Dao Cai Shi-Zhe Chen
Shalu 36 Morning Su-Yun Huang Jui-Yao Lin Peng-Nian Duan
Wuci 127 Morning CHNG SZE HOEI Kuang-Ping Peng Su-Yun Huang Shi-Zhe Chen Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng
Afternoon Kuang-Ping Peng CHNG SZE HOEI Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo Ming-Dao Cai
Night Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo CHNG SZE HOEI Su-Yun Huang
Wuci 128 Morning Chien-Chang Wu Shi-Ting Huang Hao-Huang Hung (STOP) Yun-Ping Chang Wei-Chung Lin Ssu-Wen Chen
Afternoon Chien-Chang Wu Hao-Huang Hung (STOP) Wei-Chung Lin Yung-Sheng Lin
Night Hao-Huang Hung (STOP) Wei-Chung Lin
Wuci 155 Afternoon Yi-Ze Liu (OFF)

Back