Internal medicine
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
109/10/10 109/10/11 109/10/12 109/10/13 109/10/14 109/10/15 109/10/16
(Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday)
Wuci 109 Morning Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee Ming-Chung Lee
Afternoon Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee Chii-Wen Chou
Night Chii-Wen Chou Ming-Chung Lee Li-Tsan Chu Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin
Wuci 110 Afternoon Chung-Po Ko
Night Hong-Shin Chen (STOP)
Wuci 111 Morning Yi-Yan Li Yi-Sheng Lin Li-Hua Huang Yi-Yan Li Yi-Sheng Lin
Afternoon Min-Zhe Tung Chin-Heng Lu
Night Yi-Yan Li Chin-Heng Lu Hao-Ping Tai Yi-Sheng Lin
Wuci 113 Morning Guo-Dong Chen Guan-Qun Xue Guo-Dong Chen (STOP) Cheng-Hsiung Hsu
Afternoon Wen-Chan Chao Ji-Kuen Yu Wen-Chan Chao Shung-Sheng Tsou Guan-Qun Xue
Night Guan-Qun Xue Guo-Dong Chen Ji-Kuen Yu Shung-Sheng Tsou
Wuci 116 Morning Cheng-Hsiung Hsu Shung-Sheng Tsou Ming-Ko Law Ji-Kuen Yu
Afternoon Ming-Ko Law Cheng-Hsiung Hsu
Night Cheng-Hsiung Hsu Chia-Herng Yue Ming-Ko Law
Wuci 119 Morning Ming-Jong Cheng Ying-Han Tsai Chien-Chih Yu Ming-Jong Cheng Tzu-Peng Lee
Night Ying-Han Tsai Ming-Jong Cheng Tzu-Peng Lee
Wuci 125 Morning Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng Hao-Ping Tai Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng
Afternoon Hao-Ping Tai Li-Hua Huang Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng
Night Wei-Chun Weng (OFF)
Wuci 126 Morning Hsiang-Lai Chen Siu-San Tse Zhon-Min Huang Hsiang-Lai Chen Siu-San Tse
Afternoon Yi-Sheng Lin Yi-Yan Li Siu-San Tse Zhon-Min Huang
Night Zhon-Min Huang
Wuci 127 Morning Yen-Chuan Ou Yen-Chuan Ou Yen-Chuan Ou (STOP)
Night Siu-San Tse Chao-Yu Hsu
Wuci 128 Morning Chin-Heng Lu
Night Li-Hua Huang Chin-Heng Lu
Wuci 129 Morning Ching-Wen Wu Chih-Hsien Lee Bor-Chih Cheng
Afternoon (STOP) Ching-Wen Wu
Night Chih-Hsien Lee (STOP) Ching-Wen Wu
Wuci 163 Morning Zheng Wei
Wuci 165 Morning Wen-Chan Chao Wen-Chan Chao
Wuci 166 Morning Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning Chung-Chu Ning Tzu-Peng Lee
Afternoon Chung-Chu Ning Chien-Chih Yu
Night Chien-Chih Yu Chung-Chu Ning
Wuci 175 Morning Chia-Herng Yue Guo-Dong Chen Chia-Herng Yue Shung-Sheng Tsou
Afternoon Chia-Herng Yue
Wuci 262 Morning Hong-Shin Chen

Back