Urology
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
109/04/03 109/04/04 109/04/05 109/04/06 109/04/07 109/04/08 109/04/09
(Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday)
Wuci 111 Morning Yi-Sheng Lin Li-Hua Huang (STOP) Yi-Yan Li Yi-Sheng Lin Li-Hua Huang Yi-Yan Li
Afternoon Min-Zhe Tung
Night Yi-Sheng Lin Yi-Yan Li Chin-Heng Lu HaoPing Tai
Wuci 118 Morning Huei-Jhen Huang (STOP)
Afternoon Yi-Sheng Lin (STOP)
Wuci 120 Morning Huei-Jhen Huang (STOP) Wen-Chun Yeh (STOP)
Afternoon Ning Yang (STOP)
Wuci 121 Morning Wen-Chun Yeh (STOP) Li-Li Huang (STOP) Ya-Ting Hsu (STOP) Jie-Ru Yang (STOP)
Night Chung-Ling Chao (STOP)
Wuci 125 Morning Wei-Chun Weng Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng (OFF) HaoPing Tai Chao-Yu Hsu
Afternoon HaoPing Tai Li-Hua Huang Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng
Night Li-Li Huang (STOP) Chung-Ling Chao (STOP) Wei-Chun Weng You-Qing Huang (STOP)
Wuci 126 Morning Siu-San Tse Hsiang-Lai Chen Siu-San Tse Zhon-Min Huang Hsiang-Lai Chen
Afternoon Zhon-Min Huang Yi-Sheng Lin Yi-Yan Li Siu-San Tse
Night Chao-Yu Hsu (STOP) Zhon-Min Huang Huei-Jhen Huang (STOP)
Wuci 127 Morning Yen-Chuan Ou Yen-Chuan Ou Yen-Chuan Ou
Night Siu-San Tse Chao-Yu Hsu
Wuci 128 Morning Chin-Heng Lu (STOP) Chin-Heng Lu
Afternoon Yen-Chuan Ou
Night Li-Hua Huang Chin-Heng Lu

Back