Urology
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
109/10/18 109/10/19 109/10/20 109/10/21 109/10/22 109/10/23 109/10/24
(Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday)
Wuci 111 Morning Yi-Yan Li Yi-Sheng Lin Li-Hua Huang Yi-Yan Li Yi-Sheng Lin Li-Hua Huang
Afternoon Min-Zhe Tung Chin-Heng Lu
Night Yi-Yan Li Chin-Heng Lu Hao-Ping Tai Yi-Sheng Lin
Wuci 125 Morning Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng Hao-Ping Tai Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng Hao-Ping Tai
Afternoon Hao-Ping Tai Li-Hua Huang Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng (OFF)
Night Wei-Chun Weng
Wuci 126 Morning Hsiang-Lai Chen Siu-San Tse Zhon-Min Huang Hsiang-Lai Chen Siu-San Tse Zhon-Min Huang
Afternoon Yi-Sheng Lin Yi-Yan Li Siu-San Tse Zhon-Min Huang
Night Zhon-Min Huang
Wuci 127 Morning Yen-Chuan Ou Yen-Chuan Ou Yen-Chuan Ou (STOP)
Night Siu-San Tse Chao-Yu Hsu (OFF)
Wuci 128 Morning Chin-Heng Lu
Night Li-Hua Huang Chin-Heng Lu

Back