Family Medicine
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
109/09/25 109/09/26 109/09/27 109/09/28 109/09/29 109/09/30 109/10/01
(Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday)
Shalu 2 Afternoon CHNG SZE HOEI
Night Shi-Zhe Chen Cheng-Han Tsai (OFF)
Shalu 39 Morning Peng-Nian Duan
Shalu 51 Morning Hung-Yi Li (STOP) Su-Yun Huang Hong-Lyue Liou (STOP)
Shalu 52 Morning Po-Yu Lai
Wuci 103 Afternoon Yi-Ze Liu (STOP)
Wuci 122 Morning Hung-Yi Li (Instead) Su-Yun Huang Cheng-Han Tsai CHNG SZE HOEI Kuang-Ping Peng
Afternoon Chien-Hung Kuo Jui-Yao Lin (Instead) Kuang-Ping Peng Ssu-Wen Chen (OFF)
Night CHNG SZE HOEI Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu
Wuci 123 Morning Yu-Po Hsiao (OFF) Yu-Po Hsiao Wei-Kang Tsao Nien-Ning Ho (Instead) Nien-Ning Ho (Instead) Hung-Yi Li (STOP)
Afternoon Yu-Po Hsiao (Instead) Po-Yu Lai Yu-Feng Lin Yu-Feng Lin Yu-Po Hsiao (STOP)
Night Yu-Feng Lin Hung-Yi Li
Wuci 128 Morning Li-Li Huang (STOP)
Afternoon Hung-Yi Li (STOP)

Back