Family Medicine
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
109/10/06 109/10/07 109/10/08 109/10/09 109/10/10 109/10/11 109/10/12
(Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday)
Shalu 2 Afternoon CHNG SZE HOEI
Night Shi-Zhe Chen Cheng-Han Tsai Ming-Dao Cai
Shalu 39 Morning Peng-Nian Duan
Shalu 51 Morning Su-Yun Huang Hong-Lyue Liou Hung-Yi Li (STOP)
Shalu 52 Morning Po-Yu Lai Jui-Yao Lin
Wuci 103 Afternoon Yi-Ze Liu (STOP)
Wuci 122 Morning CHNG SZE HOEI Kuang-Ping Peng Su-Yun Huang Shi-Zhe Chen Cheng-Han Tsai
Afternoon Kuang-Ping Peng Ssu-Wen Chen Chi-Feng Wu Ssu-Wen Chen (Instead) Ming-Dao Cai
Night Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo CHNG SZE HOEI Su-Yun Huang
Wuci 123 Morning Hung-Yi Li Hong-Lyue Liou Hung-Yi Li Yu-Po Hsiao Yu-Po Hsiao (STOP) Wei-Kang Tsao
Afternoon Yu-Feng Lin Yu-Feng Lin Yu-Po Hsiao Nien-Ning Ho Po-Yu Lai
Night Yu-Feng Lin Hung-Yi Li

Back