Family Medicine
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
109/10/09 109/10/10 109/10/11 109/10/12 109/10/13 109/10/14 109/10/15
(Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday)
Shalu 2 Afternoon CHNG SZE HOEI
Night Shi-Zhe Chen Cheng-Han Tsai Ming-Dao Cai
Shalu 39 Morning Peng-Nian Duan
Shalu 51 Morning Hung-Yi Li (STOP) Su-Yun Huang Hong-Lyue Liou
Shalu 52 Morning Po-Yu Lai Jui-Yao Lin (OFF)
Wuci 103 Afternoon Yi-Ze Liu (STOP)
Wuci 122 Morning Shi-Zhe Chen Cheng-Han Tsai CHNG SZE HOEI Kuang-Ping Peng Su-Yun Huang
Afternoon Ssu-Wen Chen (Instead) Ming-Dao Cai Kuang-Ping Peng Ssu-Wen Chen Chi-Feng Wu
Night CHNG SZE HOEI Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo
Wuci 123 Morning Yu-Po Hsiao Yu-Po Hsiao (STOP) Wei-Kang Tsao Hung-Yi Li Hong-Lyue Liou Hung-Yi Li
Afternoon Nien-Ning Ho Po-Yu Lai Yu-Feng Lin Yu-Feng Lin Yu-Po Hsiao
Night Yu-Feng Lin Hung-Yi Li

Back