Vaccination service
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
109/06/04 109/06/05 109/06/06 109/06/07 109/06/08 109/06/09 109/06/10
(Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday)
Shalu 2 Afternoon CHNG SZE HOEI
Night Ming-Dao Cai Shi-Zhe Chen Cheng-Han Tsai
Shalu 51 Morning Hung-Yi Li Su-Yun Huang
Shalu 52 Morning Jui-Yao Lin Peng-Nian Duan Li-Li Huang (STOP)
Wuci 103 Afternoon Yi-Ze Liu
Wuci 122 Morning Su-Yun Huang Shi-Zhe Chen Su-Yun Huang Cheng-Han Tsai CHNG SZE HOEI Kuang-Ping Peng
Afternoon Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo Ming-Dao Cai Kuang-Ping Peng Ssu-Wen Chen
Night Chien-Hung Kuo CHNG SZE HOEI Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu
Wuci 123 Morning Yu-Feng Lin Yu-Feng Lin Yu-Po Hsiao (OFF) Yu-Feng Lin (Instead) Hung-Yi Li
Afternoon Po-Yu Lai Hong-Lyue Liou
Wuci 128 Afternoon Hung-Yi Li (STOP)

Back