Vaccination service
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
109/11/15 109/11/16 109/11/17 109/11/18 109/11/19 109/11/20 109/11/21
(Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday) (Saturday)
Shalu 2 Afternoon CHNG SZE HOEI
Night Shi-Zhe Chen Cheng-Han Tsai Ming-Dao Cai
Shalu 39 Morning Peng-Nian Duan
Shalu 51 Morning Su-Yun Huang Hong-Lyue Liou Hung-Yi Li (STOP)
Shalu 52 Morning Po-Yu Lai Jui-Yao Lin
Wuci 103 Afternoon Yi-Ze Liu (STOP)
Wuci 122 Morning Cheng-Han Tsai CHNG SZE HOEI Kuang-Ping Peng Su-Yun Huang Shi-Zhe Chen Su-Yun Huang
Afternoon Ming-Dao Cai Kuang-Ping Peng Ssu-Wen Chen Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo
Night Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu Chien-Hung Kuo CHNG SZE HOEI
Wuci 123 Morning Wei-Kang Tsao Hung-Yi Li Hong-Lyue Liou Hung-Yi Li Yu-Po Hsiao Yu-Po Hsiao
Afternoon Po-Yu Lai Yu-Feng Lin Yu-Feng Lin Yu-Po Hsiao Nien-Ning Ho
Night Yu-Feng Lin Hung-Yi Li

Back