Infertility and reproductive endocrinology
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
109/09/25 109/09/26 109/09/27 109/09/28 109/09/29 109/09/30 109/10/01
(Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday)
Shalu 2 Morning Yung-Wei Chiu (STOP)
Afternoon CHNG SZE HOEI
Night Shi-Zhe Chen Cheng-Han Tsai (OFF)
Shalu 3 Morning Chang-Hsu Chen Wei-Xin Jiang Chi-Chia Cheng (STOP)
Shalu 11 Morning Wei-Sheng Huang Hsiang-Hsiung Huang Ming-Han Hsieh Chieh-Min Lin
Shalu 39 Morning Peng-Nian Duan
Shalu 51 Morning Hung-Yi Li (STOP) Su-Yun Huang Hong-Lyue Liou (STOP)
Shalu 52 Morning Po-Yu Lai
Wuci 101 Morning Sheng-Han Cheng Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen Kuo-Shu Chen
Afternoon Kuo-Shu Chen
Night Kuo-Shu Chen
Wuci 103 Morning Yu-Chi Hsiao (STOP) Wang,Shyanher MD.PHD
Afternoon Yi-Ze Liu (STOP) Quan-Yi Wei (STOP)
Night Wang,Shyanher MD.PHD
Wuci 105 Morning Chi-Chiang Yang Chi-Chiang Yang Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Chung-Wen Chen
Afternoon Wai-Fai Tung Chung-Wen Chen (STOP) Wai-Fai Tung Hsin-Fan Wang (STOP)
Night Chieh-Ling Chen Wai-Fai Tung Chi-Chiang Yang Chung-Wen Chen
Wuci 106 Morning Chung-Wen Chen Chi-Chiang Yang Hung-Yi Hsu Hung-Yi Hsu
Afternoon Hung-Yi Hsu
Wuci 107 Morning Chi-Hsun Lien Shu-Yi Chen Chi-Hsun Lien Chi-Hsun Lien
Afternoon Chung-Wen Chen Shu-Yi Chen Chieh-Ling Chen (STOP)
Wuci 108 Morning Kuo-Hsi Lin Chih-Ming Chen Pei-Wen Tai Pei-Wen Tai
Afternoon Kuo-Hsi Lin Wei-Chih Liao Ya-Ting Hsu (STOP)
Night Jie-Ru Yang (STOP) Chih-Chuan Kao (OFF) Kuo-Hsi Lin Chih-Ming Chen
Wuci 109 Morning Ming-Chung Lee Chung-Po Ko Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou Li-Tsan Chu
Afternoon Li-Tsan Chu Ming-Chung Lee
Night Ruo-Ping Jin Chii-Wen Chou Ming-Chung Lee Li-Tsan Chu
Wuci 110 Morning Yung-Wei Chiu Pei-Cheng Huang Chih-Chuan Kao (OFF) Wei-Chih Liao
Afternoon Chung-Ling Chao (STOP) Chung-Po Ko
Wuci 111 Morning Yi-Sheng Lin Li-Hua Huang Yi-Yan Li Yi-Sheng Lin Li-Hua Huang
Afternoon Chin-Heng Lu Min-Zhe Tung
Night Yi-Sheng Lin Yi-Yan Li Chin-Heng Lu
Wuci 113 Morning Cheng-Hsiung Hsu Guo-Dong Chen Guan-Qun Xue Guo-Dong Chen (STOP)
Afternoon Guan-Qun Xue Wen-Chan Chao Ji-Kuen Yu Wen-Chan Chao
Night Shung-Sheng Tsou Guan-Qun Xue Guo-Dong Chen
Wuci 115 Morning Chieh-Ling Chen Chieh-Ling Chen Jie-Ru Yang (STOP)
Afternoon Cheng-Hsi Chang (STOP) Chieh-Ling Chen
Wuci 116 Morning Ji-Kuen Yu Ming-Ko Law Cheng-Hsiung Hsu Shung-Sheng Tsou Ming-Ko Law
Afternoon Cheng-Hsiung Hsu Ming-Ko Law
Night Ming-Ko Law (OFF) Cheng-Hsiung Hsu
Wuci 117 Morning Sheng-Chi Chen Chin-Sun Hung Sheng-Chi Chen Tzu-Liang Hsu Chin-Sun Hung
Afternoon Tzu-Liang Hsu Xuan-You Lin Chia-Hsiao Kuo Chia-Hsiao Kuo
Night Chia-Hsiao Kuo Tzu-Liang Hsu Xuan-You Lin
Wuci 118 Morning Xuan-You Lin Yu-Chieh Cheng Shu-Ang Wang Shu-Ang Wang
Afternoon Yu-Chieh Cheng Chin-Sun Hung
Night Sheng-Chi Chen Shu-Ang Wang Yu-Chieh Cheng
Wuci 119 Morning Tzu-Peng Lee Ming-Jong Cheng Ying-Han Tsai Chien-Chih Yu (OFF)
Night Ying-Han Tsai Ming-Jong Cheng Tzu-Peng Lee
Wuci 120 Morning Kuo-Hsien Hsieh Kuo-Hsien Hsieh Wen-Chun Yeh (STOP)
Wuci 122 Morning Hung-Yi Li (Instead) Su-Yun Huang Cheng-Han Tsai CHNG SZE HOEI Kuang-Ping Peng
Afternoon Chien-Hung Kuo Jui-Yao Lin (Instead) Kuang-Ping Peng Ssu-Wen Chen (OFF)
Night CHNG SZE HOEI Su-Yun Huang Kuang-Ping Peng Chi-Feng Wu
Wuci 123 Morning Yu-Po Hsiao (OFF) Yu-Po Hsiao Wei-Kang Tsao Nien-Ning Ho (Instead) Nien-Ning Ho (Instead) Hung-Yi Li (STOP)
Afternoon Yu-Po Hsiao (Instead) Po-Yu Lai Yu-Feng Lin Yu-Feng Lin Yu-Po Hsiao (STOP)
Night Yu-Feng Lin Hung-Yi Li
Wuci 125 Morning Wei-Chun Weng Hao-Ping Tai Chao-Yu Hsu Wei-Chun Weng Hao-Ping Tai
Afternoon Hao-Ping Tai Li-Hua Huang Chao-Yu Hsu
Night Wei-Chun Weng (OFF)
Wuci 126 Morning Siu-San Tse Zhon-Min Huang Hsiang-Lai Chen Siu-San Tse (OFF) Zhon-Min Huang
Afternoon Zhon-Min Huang Yi-Sheng Lin Yi-Yan Li
Night Zhon-Min Huang
Wuci 127 Morning Yen-Chuan Ou (STOP) Yen-Chuan Ou Yen-Chuan Ou
Night Siu-San Tse (OFF) Chao-Yu Hsu (OFF)
Wuci 128 Morning Li-Li Huang (STOP) Chin-Heng Lu
Afternoon Hung-Yi Li (STOP)
Night Li-Hua Huang Chin-Heng Lu (STOP)
Wuci 129 Morning Bor-Chih Cheng Chih-Tsung Liu (OFF) Ching-Wen Wu Chih-Hsien Lee
Afternoon (STOP) Ching-Wen Wu
Night Chih-Hsien Lee (STOP)
Wuci 130 Morning Ren-Fu Liu Chun-Yi Li Chun-Yi Li Kwen-Hsiung Chen
Afternoon Chun-Yi Li Ying-Tsung Chen Chih-Tsung Liu Kwen-Hsiung Chen (STOP)
Night Chun-Yi Li
Wuci 131 Morning Chien-Jung Chang Chien-Jung Chang Cheng-Sheng Lin Cheng-Sheng Lin Chien-Jung Chang
Afternoon Chien-Jung Chang (STOP) Bao-Tzung Wu Cheng-Sheng Lin
Night Chien-Jung Chang Cheng-Sheng Lin Bao-Tzung Wu
Wuci 132 Morning Chih-Tsung Liu (OFF) Bao-Tzung Wu Bao-Tzung Wu Ren-Fu Liu Ren-Fu Liu
Afternoon Kwen-Hsiung Chen Ren-Fu Liu
Night Kwen-Hsiung Chen Ren-Fu Liu
Wuci 133 Morning John Hsu Kim-Seng Law (STOP)
Afternoon Kim-Seng Law (STOP)
Wuci 135 Morning Yue-Yuan Lee Chen-Lung Chien Chen-Lung Chien Chen-Lung Chien Yue-Yuan Lee
Afternoon Wen-Sheng Wang Jun-Zheng Xu Wen-Sheng Wang Chen-Lung Chien
Night John Hsu Tien-Yung Wei Yue-Yuan Lee
Wuci 136 Morning Sheng-Wei Chuang Jun-Zheng Xu Tien-Yung Wei John Hsu Jun-Zheng Xu
Afternoon Kim-Seng Law Chia-Hong Chou (STOP) Yue-Yuan Lee Sheng-Wei Chuang
Night Sheng-Wei Chuang Sheng-Wei Chuang
Wuci 137 Morning Kim-Seng Law Yung-Ling Chang Yung-Ling Chang Jun-Zheng Xu Kim-Seng Law
Afternoon Jun-Zheng Xu Kim-Seng Law Yung-Ling Chang Tien-Yung Wei
Night Yung-Ling Chang Wen-Sheng Wang Yung-Ling Chang
Wuci 147 Morning Pei-Jen Chen Huoy-Yi Lin Huoy-Yi Lin Guang-Jou Lee Pei-Jen Chen
Afternoon Pei-Jen Chen Pei-Jen Chen Hank Koeh Wen-Chun Yeh (STOP)
Night Pei-Jen Chen Hank Koeh
Wuci 148 Morning Hank Koeh Pei-Jen Chen Huoy-Yi Lin
Afternoon Hank Koeh (STOP)
Wuci 149 Morning Anthony Li Sau-Tung Chu Sau-Tung Chu
Afternoon Anthony Li Anthony Li
Wuci 150 Morning Hung-Min Chang Shi-Wei Chen Hung-Min Chang Shi-Wei Chen (STOP) Ping-Fu Lai
Afternoon Shi-Wei Chen (STOP) Shi-Wei Chen Ping-Fu Lai
Night Shi-Wei Chen Hung-Min Chang Min-Chen Ko
Wuci 151 Morning Shi-Wei Chen
Wuci 152 Morning Zhong-Xiong Chen (STOP) Zhong-Xiong Chen Stella Tsai Zhong-Xiong Chen
Afternoon Zhong-Xiong Chen Stella Tsai
Night Zhong-Xiong Chen (STOP)
Wuci 156 Morning Chun-Liang Lee Chung-Chu Ning (OFF) Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee
Afternoon Chung-Chu Ning Chun-Liang Lee Chun-Liang Lee
Night Chung-Chu Ning
Wuci 157 Morning Wei-Chih Liao (STOP) You-Qing Huang (STOP)
Afternoon Kuo-Hsi Lin (STOP) Kuo-Hsi Lin (STOP) Pei-Wen Tai (STOP) Wei-Chih Liao (STOP)
Wuci 158 Morning Jun-You Shen Jui-Ting Yu Ming-Che Ou Jun-You Shen
Afternoon Jun-You Shen Ming-Che Ou
Night Jun-You Shen Ming-Che Ou
Wuci 159 Morning Jui-Ting Yu
Wuci 163 Morning Bor-Jen Lee Kwen-Hsiung Chen Chien-Jung Chang Ying-Tsung Chen
Afternoon Chien-Jung Chang
Wuci 165 Morning Wen-Chan Chao Wen-Chan Chao
Wuci 166 Morning Tzu-Peng Lee Chien-Chih Yu (OFF) Chung-Chu Ning Chung-Chu Ning
Afternoon Chung-Chu Ning
Night Chung-Chu Ning
Wuci 171 Morning Min-Yung Kuo
Night Min-Yung Kuo
Wuci 172 Morning Zhi-Quan Xu Zhi-Quan Xu (STOP) Shin-Nan Cheng Ping-Ho Pan (OFF) Chia-Hui Kao
Afternoon Zhi-Quan Xu Zhi-Quan Xu (STOP)
Wuci 175 Morning Shung-Sheng Tsou Chia-Herng Yue Guo-Dong Chen
Afternoon Chia-Herng Yue
Wuci 201 Morning Mary-Ann Pe Chang-Hsu Chen Mary-Ann Pe Hung-Ping Chen Hung-Ping Chen
Afternoon Wen-Chih Liu (STOP) Tien-Yu Tseng Hung-Ping Chen (STOP) Paik-Seong Lim
Night Hung-Ping Chen Mary-Ann Pe Chang-Hsu Chen
Wuci 202 Morning Shiaw-Wen Chien Yuan-Chuan Kuo Hung-Ping Chen Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo
Afternoon Tien-Yu Tseng (STOP) Tsai-Kun Wu Tsai-Kun Wu Tien-Yu Tseng
Night Shiaw-Wen Chien Tsai-Kun Wu Tien-Yu Tseng Yuan-Chuan Kuo
Wuci 203 Morning Wan-Ni Tsai Cheng-Lin Tsai Yi-Ting Kuo Cheng-Lin Tsai Yi-Ting Kuo
Afternoon Cheng-Lin Tsai Cheng-Lin Tsai Wan-Ni Tsai
Wuci 205 Morning Yao-Hsien Tseng Yao-Hsien Tseng Wan-Ni Tsai Yi-Ting Kuo Wan-Ni Tsai
Afternoon Yao-Hsien Tseng Yi-Ting Kuo (STOP)
Night Yao-Hsien Tseng Yi-Ting Kuo Wan-Ni Tsai
Wuci 251 Morning Shao-Keh Hsu Shao-Keh Hsu Shao-Keh Hsu
Afternoon Tzu-Fan Huang (STOP)
Wuci 252 Morning Hong-Shin Chen Ji-Kuen Yu Chii-Wen Chou
Afternoon Ruo-Ping Jin Ruo-Ping Jin Jyong-Ci Shen
Wuci 253 Morning Chung-Po Ko
Afternoon Chia-Hsiao Kuo Sheng-Chi Chen
Wuci 262 Morning Hong-Shin Chen

Back