Rehabilitation
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
109/09/24 109/09/25 109/09/26 109/09/27 109/09/28 109/09/29 109/09/30
(Thursday) (Friday) (Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday)
Shalu 1 Morning Yu-Jing Chen Zin-Qiao Wen (STOP) Kun-Lin Wu Yi-Chia Yeh Kun-Lin Wu Chi-Chia Cheng (STOP)
Afternoon Kun-Lin Wu Yi-Chia Yeh Kun-Lin Wu Chih-Hung Tseng Zin-Qiao Wen
Night Yi-Chia Yeh Yu-Jing Chen Zin-Qiao Wen Chih-Hung Tseng Chi-Chia Cheng (STOP)
Shalu 2 Morning Yi-Chia Yeh Yu-Jing Chen Chih-Hung Tseng Chih-Hung Tseng
Wuci 261 Morning Zin-Qiao Wen Zin-Qiao Wen Yu-Jing Chen Zin-Qiao Wen Kun-Lin Wu
Afternoon Chih-Hung Tseng Kun-Lin Wu Zin-Qiao Wen Yi-Chia Yeh Yu-Jing Chen

Back