Rehabilitation
The first week of the month | The second week of the month | The third week of the month | The fouth week of the month |

PS°Goutpatient clinic hours AM08:30(ShaLu 09:00)°„12:00°BPM14:00°„17:30(ShaLu 17:00)°BPM18:00°„21:00
109/10/17 109/10/18 109/10/19 109/10/20 109/10/21 109/10/22 109/10/23
(Saturday) (Sunday) (Monday) (Tuesday) (Wednesday) (Thursday) (Friday)
Shalu 1 Morning Kun-Lin Wu Yi-Chia Yeh Kun-Lin Wu Chi-Chia Cheng (STOP) Yu-Jing Chen Zin-Qiao Wen (STOP)
Afternoon Kun-Lin Wu Chih-Hung Tseng Zin-Qiao Wen Kun-Lin Wu Yi-Chia Yeh
Night Zin-Qiao Wen Chih-Hung Tseng Chi-Chia Cheng (STOP) Yi-Chia Yeh (OFF) Yu-Jing Chen
Shalu 2 Morning Chih-Hung Tseng Chih-Hung Tseng Zin-Qiao Wen Yu-Jing Chen
Wuci 261 Morning Yu-Jing Chen Zin-Qiao Wen Kun-Lin Wu Yi-Chia Yeh Zin-Qiao Wen
Afternoon Zin-Qiao Wen Yi-Chia Yeh Yu-Jing Chen Chih-Hung Tseng Kun-Lin Wu

Back